» Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.hodinky-365.sk. Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

.

Kontaktné údaje

Názov e-shopu: www.hodinky-365.sk
Prevádzkovateľ: Hodinky 365 s.r.o.
Sídlo: Sirotčí 605/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice

IČ: 28638581
DIČ: CZ28638581
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 36127 pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.hodinky-365.sk
Telefón: 0650 400 134
Email: info@hodinky-365.sk
Kontaktná adresa: Sirotčí 605/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Prevádzka: Sirotčí 605/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Prevádzková doba: PO - SO 10:00 - 18:00

Predávajúci sa zaväzuje na písomnú alebo elektronickú korešpondenciu zo strany kupujúceho reagovať neodkladne, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní.

Informácie

Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

Informácie o prijímaných spôsoboch platby sú uvedené tu. Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti na spôsobe platby, okrem dobierky.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.

Potvrdenie obsahu zmluvy uzavreté v inej než písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne ujednaného obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

Fotografie uvedené na stránkach obchodu zodpovedajú predávanému tovaru.

Predávajúci sprístupňuje návody k použitiu v elektronickej podobe pred uzatvorením zmluvy, najmä u veľkých spotřebičov, spotrebnej elektroniky a ďalšieho tovaru v cene nad 123 eur, kde je to účelné a vhodné pre rozhodnutie kupujúceho o kúpe.

Doručovanie tovaru

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ u jednotlivého tovaru neuvádza inú lehotu k dodaniu. Ak je u tovaru uvedené „skladom", predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúcemu sa doporučuje, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

Doklady k tovaru, hlavne daňový doklad, potvrdenie a certifikáty, odošle predávajúci kupujúcemu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Ak o to požiada kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z vadného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť.

Cena a spôsob doručenia (informácie tu)

Ak nedodrží predávajúci lehotu pre dodanie alebo odoslanie tovaru, doručí kupujúcemu tovar na svoje náklady a poskytne mu zľavu z kúpnej ceny vo výške 2%. Ostatné nároky kupujúceho tým nie sú dotknuté.

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Predávajúci u vybraného tovaru predĺžil zákonnú lehotu pre odstúpenie od zmluvy na 365 dní (ďalej len "predĺžená lehota"). Predĺžená lehota u vybraného tovaru je uvedená na detailnej karte hodiniek a následne aj na faktúre. Kupujúci môže v prípade predĺženej lehoty odstúpiť od zmluvy do 365 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či prevedenie platby. V prípade, že pri tovare nie je predĺžená lehota uvedená, potom môže kupujúci odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či prevedenia platby. Lehota pre odstúpenie od zmluvy je určená k tomu, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@hodinky-365.sk.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo dá v lehote pre odstúpenie od zmluvy, tj. v prípade predĺženej lehoty v 365dennej lehote a v ostatných prípadoch v 14dennej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení napísať dátum nákupu či číslo zmluvy/predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru. Možno použiť formulár pre odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť čiastku plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ak predávajúci ponúka v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejšiu z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady vrátenia tovaru nesie kupujúci, a to aj v prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

Ak kupujúci vracia tovar osobne v prevádzke predávajúceho, vráti predávajúci vyššie uvedené platby do 7dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcemu.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a zapčítať ho na vrátenú čiastku.

Vzor pre odstúpenie od zmluvy je dostupný tu.
On-line formulár pre odstúpenie od zmluvy je dostupný tu.

Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť kedykoľvek pred dodaním tovaru, pokiaľ nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar v lehote primeranej okolnostiam a/alebo pokiaľ vyjde najavo, že kupujúci porušil už predtým uzavretú zmluvu s predávajúcim.

Predávajúci zároveň kupujúceho upozorňuje, že zmluva nie je uzavretá, pokiaľ sú tu oprávnené pochybnosti o skutočnej identite kupujúceho alebo v prípade zjavných chýb v uvádzaných informáciách o tovare alebo cene.

Ak využije kupujúci pred odstúpením od kúpnej zmluvy službu Lifetime (bezplatná aktualizácia máp -topo voucher), ktorej použitie je u vybraného tovaru umožnené kupujúcemu na jeho žiadosť na základe internetovej registrácie k tejto službe, berie kupujúci na vedomie, že odstúpením od kúpnej zmluvy zaniká aj služba Lifetime. Kupujúci berie na vedomie, že využitím služby Lifetime dochádza k zníženiu hodnoty zakúpeného tovaru, lebo dochádza k nevratnému znehodnoteniu tovaru (prístroja), keďže služba Lifetime je po registrácii spárovaná výhradne s konkrétnym zakúpeným tovarom (prístrojom) a tento tovar je ďalej iba obmedzene predajný. V prípade odstúpenia od zmluvy má kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny poníženej o čiastku zodpovedajúcu takému zníženiu hodnoty tovaru. Registráciou k službe Lifetime platí, že kupujúci súhlasí s plnením služby pred uplynutím lehoty k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, resp. o plnenie služby registráciou výslovne žiada. V súvislosti so službou Lifetime (bezplatná aktualizácia máp) je predávajúcim kupujúcemu výslovne doporučené, aby pred jej internetovou registráciou pre účely odstúpenia a uplatnenia práva z vád po prevzatí tovaru skontroloval najskôr mechanickú funkčnosť prístroja a funkčnosť prístroja z hľadiska jeho základného softwarového vybavenia.

Výnimky z vrátenia do 14 dní

Ve lehote 14 dní od prevzatia tovaru nemožno vrátiť darčekový poukaz vystavený predávajúcim na základe objednávky kupujúceho. Ďalej nie je možné nárokovať vrátenie ceny uplatnených služieb s objednávkou ako je: darčekové balenie, gravírovanie, leštenie, hodinárske služby a nalepenie ochranného skla ani hodnotu takto nalepeného skla.

Práva a povinností z vadného plnenia

Akosť pri prevzatí

Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá zjednané alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo zjednanému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvu, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo aj predzmluvným parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktorý predávajúci zodpovedá.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojho požiadavku nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo novej súčasti bez vád, ak sa vada týka iba tejto súčasti.

Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.

Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, pokiaľ preukáže, že kupujúci pred prevzatím o vade tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

U predávaného použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. U vecí predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná. Namiesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

Zákonné práva z vád

Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

• odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci;
• bezplatné odstránenie vady opravou;
• primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
• vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavtetí zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala.

U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak sa objavila odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet vád (najmenej tri vady súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu k použitiu.

U vybraného tovaru sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu ponúknuť rozšírenú zmluvnú záruku.

Predávajúci sa zaväzuje u vybraného tovaru poskytnúť kupujúcemu bezplatne rozšírenú zmluvnú záruku v trvaní najmenej 36 mesiacov. Táto informácia je uvedená na detailnej karte hodiniek a následne aj na faktúre.

Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určenej k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Keď tak učiní písomne alebo elektronicky, mal by napísať svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Formulár na zadanie reklamácie.

Kupujúci je povinný informovať predávajúceho, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Ak kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota pre vybavenie reklamácie beží od okamžiku uplatnenia (oznámení) reklamácie. Kupujúci dodá či doručí tovar predávajúcemu alebo do miesta určeného k oprave súčasne alebo následne po uplatnení reklamácie. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak predávajúci odmietne odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vyriešenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti.

Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní.

Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

Ochrana osobných údajov

Správcom osobných údajov poskytnutých za účelom plnenia predmetu zmluvy je predávajúci.

Identifikačné a kontaktné údaje správcu

Spoločnosť: Hodinky 365 s.r.o.
Sídlo: Sirotčí 605/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 28638581
DIČ: CZ28638581
Telefón: 0650 400 134
E-mail: info@hodinky-365.sk
Kontaktná adresa: Sirotčí 605/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Účel spracovania, rozsah osobných údajov a právny základ pre spracovanie

Kupujúci berie na vedomie, že pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, jej následné plnenie (spracovanie objednávky, zaistenie vyskladnenia a doručenia tovaru) a prípadného riešenia práv z vadného plnenia (reklamácií) správca spracuje a uchová v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR), jeho osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo (prípadne doplniť ďalšie údaje, ktoré sa budú spracovávať – platobné údaje atp.).

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je v súlade s článkom 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci.

Kategória príjemcov/príjemcu osobných údajov

Správca sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným subjektom než nasledujúcim spracovateľom:

a) zmluvnému dopravcovi, ktorého si kupujúci zvolí v objednávkovom formulári, za účelom dodania tovaru, zoznam dopravcov je dostupný tu, pričom údaje budú poskytnuté v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo;
b) prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod zapojený. Právnym základom pre spracovanie je v tomto prípade v súlade s článkom 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem správcu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom u správcu. Zasielanie dotazníkov sa týka všetkých kupujúcich, ktorí neodmietli zasielanie obchodných zdelení a je uskutočnované po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený dodanú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníku spokojnosti v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných tu. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky nebude dotazník kupujúcemu ďalej zasielaný.

Doba uloženia

Osobné údaje budú správcom uložené po dobu nutnú k splneniu zmluvy (spracovanie objednávky, vyskladnenie a doručenie tovaru) a ďalej po dobu zákonnej záruky (24 mesiacov od prevzatia tovaru) či po dobu poskytnutej zmluvnej záruky.

Kupujúci berie na vedomie, že správca má podľa zákona o účtovníctve povinnosť uchovať účtové doklady a účtové záznamy (faktúry) po dobu 10 rokov počínajúcich koncom účtovného obdobia, ktorého sa týkajú (to znamená, pokiaľ nakúpite tovar v priebehu roka 2018, musí byť faktúra uchovaná do konca roku 2023). Správca má tiež povinnosť vyplývajúcu z § 47 zákona o správe daní a poplatkov (č. 337/1992 Zb.) uchovať faktúru po dobu 3 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiaca s faktúrou (to znamená, pokiaľ nakúpite tovar v priebehu roka 2018, musí byť faktúra pre účely daňovej správy uchovaná do konca roku 2021). Faktúra obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

Kupujúci berie rovnako na vedomie, že správca má podľa § 35 zákona o dani z pridanej hodnoty (č. 235/2004 Zb.), povinnosť uchovať daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo (to znamená, pokiaľ nakúpite tovar v priebehu roka 2018, musí byť faktúra uchovaná do konca roku 2028). Daňový doklad obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

Práva kupujúceho vo vzťahu k osobným údajom

Kupujúci ďalej berie na vedomie, že podľa článkov 15 až 21 GDPR má právo:
a) na prístup k osobným údajom, ktoré pozostáva z práva získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a pokiaľ je tomu tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám vymedzeným v článku 15 GDPR;
b) na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ďalej s prihliadnutím k účelom spracovania má kupujúci právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia podľa článku 16 GDPR;
c) na vymazanie („právo byť zabudnutý“), ktoré spočíva v tom, že správca bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré sa kupujúceho týkajú, akonáhle už nebudú potrebné pre účely plnenia zmluvy, pokiaľ nie je daný iný právny dôvod pre ich ďalšie spracovanie;
d) na obmedzenie spracovania osobných údajov v prípadoch vymedzených článkom 18 GDPR;
e) na prenositeľnosť údajov podľa podmienok článku 20 GDPR;
f) vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR.

Správca poskytne kupujúcemu na žiadosť informácie o prijatých opatreniach v každom prípade najneskôr do 15 dní od obdržania žiadosti.

Správca sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu v prípade, že využije svoje právo na prístup k osobným údajom, bezplatne okrem prvej kópie spracovávaných osobných údajov aj bezplatnú druhú kópiu, pokiaľ o ňu kupujúci požiada.

V prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý je v tejto oblasti dozorovým orgánom, a podať k nemu sťažnosť.

Predávajúci umožní nákup bez registrácie, pričom údaje neregistrovaných kupujúcich využije výhradne k plneniu predmetu zmluvy, nie k marketingovým či obchodným účelom.

Na základe zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov Vám môžeme ako nášmu zákazníkovi zasielať marketingové zdelenia týkajúce sa našich služieb či informácií o našej spoločnosti. Súčasťou toho môžu byť aj emailové dotazníky spokojnosti s nákupom u nás, k ich rozosielaniu využívame službu Hodnotenia Zboží.cz, ktorej predáme Váš email a informácie o konkrétnom nákupe. Proti zasielaniu emailových dotazníkov prostredníctvom služby Zboží.cz môžete kedykoľvek vyjadriť námietku kliknutím na odkaz v doručenom emaile s dotazníkom.

Riešenie sporov

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia obecné súdy.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu uskutočňovať, je Česká obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.coi.cz.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa zahajuje výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.

Spotrebiteľ má právo zahájiť mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

Predávajúci sa zaväzuje usilovať prednostne o mimosúdne riešenie sporov s kupujúcim, pokiaľ ho kupujúci neodmietne. Mimosúdne urovnanie sporov možno uskutočniť aj prostredníctvom služby VašeStížnosti.cz na webovej stránke www.vasestiznosti.cz.

Tento postup nie je mediáciou podľa zákona o mediácii č. 202/2012 Zb. ani rozhodujúcim riadením podľa zákona o rozhodujúcom riadení a výkonu rozhodujúcich nálezov č. 216/1994 Zb. a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie strán obrátiť sa so svojim nárokom na Českú obchodnú inšpekciu či na súd.

Po dobu trvania jednania o mimosúdnom urovnaní sporu nebežia ani nezačnú bežať premlčacie a prekluzívne lehoty podľa občianskeho zákonníka, dokiaľ jedna zo strán sporu výslovne neodmietne v jednaní pokračovať.

Predávajúci sa zaväzuje v prípade súhlasu kupujúceho usilovať o naplnenie doporučujúceho stanoviska dTestu.

Dozor nad dodržovaním povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb., vykonáva Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

Ostatné
Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ktorým je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Predávajúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie podnikateľ, ktorý na rozdiel od kupujúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadia občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) a ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

Zmluva a otázky súvisiace sa riadia českým právom.

Zmeny obchodných podmienok v inej než obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.

Darčekový poukaz možno jednoducho uplatniť v internetovom obchode pri nákupe, kedy je vložený v Košíku do políčka Zľavový kupón príslušný kód z darčekového poukazu a stlačením tlačidla "Uplatniť zľavu" sa daná hodnota poukazu odčíta od hodnoty nákupu. Platnosť darčekového poukazu je 12 mesiacov od zakúpenia.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 25. februára 2023.

V prípade otázok k týmto obchodným podmienkam či pri nespokojnosti s jednaním prevádzkovateľa nás môžete kontaktovať telefonicky na poradenskej linke dTest: 299 149 009, elektronicky vložením otázky na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna alebo písomne na adrese: dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10.

Obchodné podmienky platné do 5.2.2014 nájdete tu.
Obchodné podmienky platné do 18.6.2020 nájdete tu.

Obchodné podmienky platné do 14.2.2021 nájdete tu.