» Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.hodinky-365.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Hodinky 365 s.r.o., sídlom: Sirotčí 605/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice; IČ: 28638581, DIČ: CZ28638581 , zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave oddiel C, príloha 36127. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami občianským zákonníkom č. 40/1964 Zb. a zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. Ak je zmluvnou stranou iný subjekt, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb., všetko v znení noviel.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcim pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavrením Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

2. Osobné údaje

Pri kúpe tovaru v našom internetovom obchode od Vás budú vyžadované Vaše platné identifikačné údaje. Tieto údaje sú pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru nevyhnutné. Za problémy vzniknuté zlým či neúplným vyplnením údajov nenesie spoločnost Hodinky 365 s.r.o. zodpovednosť. Ďalej prehlasujeme, že všetky osobné údaje uložené v našej databázi sú považované za prísne dôverné a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. je podľa toho s nimi nakladané. V žiadnom prípade tieto údaje nikomu neposkytujeme ani s nimi inak nenakladáme a má k nim prístup len zodpovedná osoba. Spoločnosť Hodinky 365 s.r.o. naviac tieto údaje z databázy odstráni, kedykoľvek o to bude požiadané.

Osobné dáta zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Hodinky 365 s.r.o. je podľa zákona registrovaná na úrade na ochranu osobných údajov pod reg. číslom 00043532. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Uzavretím kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databázi (meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail) a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a ich odstránenie z našej databázy a ďalšie zákonné práva k týmto údajom. Pokiaľ bude kupujúcí požadovať zmenu či odstránenie svojich os. údajov, informuje o tom predávajúceho na e-mail info@hodinky-365.sk

Osobné dáta, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný k bezproblémovému doručeniu tovaru.

3. Kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa považuje za uzavretú potvrdením objednávky zo strany predávajúceho potvrdzovacím e-mailom. Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil, a že s nimi súhlasí.

4. Zrušenie zmluvy

Predávajúci si vyhradzuje právo za určitých nepredvídateľných okolností objednávku zrušiť. Týmito okolnosťami je najmä: tovar v okamihu vyskladnenia, ktorý už nie je na sklade, tovar ktorý už nie je na sklade dodávateľa, dodávateľ podstatnou mierou zmenil cenu tovaru a pod. V takýchto prípadoch je predávajúci povinný informovať kupujúceho a ten má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Kupujúci môže tiež objednávku zrušiť pred odoslaním tovaru, a to e-mailom zaslaním na info@hodinky-365.sk

5. Ceny, platby a dodacie podmienky

Ceny sú platné v momente objednávky. Predávajúci si vo výnimočných prípadoch vyhradzuje právo na zmenu ceny. O tejto skutočnosti bude spotrebiteľ pred expedíciou tovaru informovaný a pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pre kontrolu bude spotrebiteľovi zaslaný potvrdzujúci e-mail s novými údajmi. Daňový doklad spolu so záručným listom a všetkými ostatnými dokladmi bude potom kupujúcemu zaslaný spoločne so zakúpeným tovarom. V prípade os. prevzatia sa doklady predávajú pri zaplatení.

V internetovom obchode www.hodinky-365.sk má spotrebiteľ možnosť dodania a platby týmito spôsobmi:

  • Dobierkou - cena za tovar je uhradená pri predaní zásielky zástupcami prepravnej spoločnosti.

Objednaný tovar Vám bude doručovaný kuriérnou prepravnou spoločnosťou In Time. Za túto službu bude kupujúcemu pripočítané k celkovej cene 3,99 € (+ 1 € dobierka). Pri objednávke nad 100 € nie je tento poplatok zákazníkovi účtovaný a dopravu má úplne ZADARMO.

  • Osobný odber - Tovar je možné vyzvihnúť osobne v kamennej predajni na ulici Sirotčí 605/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Dodacia lehota je vždy uvedená pri každom tovare individuálne.

6. Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru

V súlade so zákonom má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Ak sa rozhodne kupujúci v tejto lehote od kúpnej zmluvy odstúpiť, bude mu vrátená kúpna cena. Pokiaľ sa kupujúci rozhodne od zmluvy odstúpiť, odporučujeme o tom informovať predávajúceho na tel.: +421 650 400 134 alebo e-mailom: info@hodinky-365.sk. Kupujúci potom do 10-tich dní zašle tovar späť doporučene. Tovar zaslaný späť na dobierku nebude prijatý. Pre hladký priebeh tiež odporučujeme zaslať sprievodný list, kópiu faktúry popr. aj číslo bankového účtu, na ktorý si prajete vrátiť peňažné prostriedky. V prípade, že vrátený tovar bude poškodený, nebude úplný alebo bude viditeľne opotrebovaný, budeme uplatňovať voči kupujúcim náhradu škody.

7. Vrátenie peňazí

Pri odstúpení od zmluvy budú peniaze kupujúcemu vrátené podľa jeho priania buď hotovostne v kamennej predajni na ulici Sirotčí 605/10, inkasnou zloženkou (od čiastky je odpočítaných 1,5 € za poplatok Českej pošte) alebo prevodom na bankový účet. Peniaze budú vrátené podľa zákona najneskôr do 30 dní od momentu odstúpenia od zmluvy.
Pokiaľ spotrebiteľ zaplatil za tovar dopredu a objednávka nemôže byť zo strany predávajúceho realizovaná, informuje o tom predávajúci kupujúceho telefonicky alebo na e-mail uvedený v objednávke. Najneskôr do 7 dní od informovania budú potom peňažné prostriedky kupujúcemu vrátené na bankový účet.

8. Záruka, reklamácia a rozpor s kúpnou zmluvou

Záručná lehota začína bežať prevzatím veci kupujúcim. Pokiaľ nie je v záručnom liste stanovené inak, je tovar v zákonnej lehote 24 mesiacov. Prípadné reklamácie budú riešené individuálne k Vašej spokojnosti v súlade s právnym poriadkom SR.
Pokiaľ bude reklamácia vyhodnotená ako oprávnená, má spotrebiteľ právo na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.

Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť a pokiaľ zistí vady, je o tomto povinný informovať predávajúceho. O najbližšom servisnom stredisku sa môžete informovať telefonicky alebo e-mailom.

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou ("rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Odporúčaný postup pri reklamácii:

  1. informujte nás e-mailom na info@hodinky-365.sk alebo telefonicky na čísle +421 650 400 134

  2. tovar odošlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu.

  3. do 2 pracovných dní od obdržania balíka Vám zašleme reklamačný protokol

  4. o priebehu reklamácie Vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky.